proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Information om Genesis

Stadgar för lajvföreningen Genesis
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är Genesis.
§2 Föreningens säte
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§3 Föreningsform
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sveriges roll-och konfliktspelsförbund.
§4 Syfte
Föreningens syfte är att främja levande rollspel genom att vägleda och inspirera medlemmarna samt att arrangera och deltaga på levande rollspelsuppsättningar.
§5 Oberoende
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.
§6 Verksamhetsår
Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.
§7 Medlemmar
Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen.Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte.Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.
§8 Styrelsen
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista, bidragsansökningar,medlemsvärvning,beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Föreningens styrelse består av ordförande,kassör,sekreterare och vid behov en eller flera extra ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet.Valbar är medlem i föreningen.
§9 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och för valtning väljs på årsmöte en eller två revisorer.
Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.
§10 Valberedning
För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen väljs på årsmöte en eller två valberedare.Valbar är medlem i föreningen.
§11 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats.För att
vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i för väg. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte :
1)mötets öppnande
2)mötets behörighet
3)val av mötets ordförande
4)val av mötets sekreterare
5)val av två personer att justera protokollet
6)styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7)ekonomisk berättelse för förra året
8)revisorernas berättelse för förra året
9)ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10)årets verksamhetsplan
11)årets budget och fastställande av medlems avgift
12)val av årets styrelse
13)val av årets revisor
14)val av årets valberedare
15)övriga frågor
16)mötets avslutande
§12 Extra årsmöte
Om styrelsen vill, eller revisor eller minst hälften av föreningens medlemmar kräver det ska styrelsen kalla till extra årsmöte.Vid giltigt krav på extra årsmöte kan den som krävt det sköta kallelsen. För att vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i för väg. På extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.
§13 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma.
§14 Rösträtt
Endast fullt betalande när varande medlem har rösträtt på årsmöte.På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt.
§15 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstöver vikt om inget annat står i stadgarna.Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst.Vid lika röstetal får slumpen avgöra.
§16 Stadgeändring
Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöte. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till mötet.I annat fall måste ändringen antas enhälligt. Ändring av föreningens stadgar om föreningsform
(§3),syfte (§4),stadgeändringar (§16)och upplösning (§17)kräver likalydande beslut på två på varandra
följande ordinarie årsmöten.
§17 Upplösning
Förslag om föreningens upplösning får endast framläggas på årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen. Föreningen kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte. Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.© 2001-2010 Proxxi