proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Rapport från årsmötet

Viktiga saker som beslutades på GAMs årsmöte 18/1 -04 15:15-18:44 Närvarande: 18 personer

 1. Föregående års styrelse beviljades ansvarsfrihet.

 2. På årsmötet bestämdes vissa stadgeändringar gällande punkt 6. Årsmötet bestämde enhälligt att anta
  "Styrelsen och dess verksamhet
  Styrelsen avsvarar för föreningens medlemslista. bidragsansökningar, medlemsvärvning, att verkställa beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet.
  Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och en eller flera ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen."
 3. Årsmötet bestämde enhälligt att anta punkt sju i stadgan till
  "Revisorer
  För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet två revisorer samt en suppleant. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisorerna och suppleanten behöver inte vara medlemmar i föreningen."
 4. Ordförande Per-Anders Staav
  Johan Söderberg Kassör
  Adam Chodorowski sekreterare
  Martin Hemström vice ordförande
  Wictor Aronsson Kurttila, Eric Druid och Victor Hammarbäck ledamöter
 5. Agneta Avasjö och Charlotta Örtenblad omvaldes till revisorer. Till revisorssuppleant valdes Daniel Armyr.
 6. Håkan Andersson omvaldes till valberedare.
 7. Nästa års verksamhet inom GAM diskuterades. Under det kommande året ska GAM utöver sin vanliga verksamhet även satsa på:
  Nybörjarrollspel, förbättra informationen till medlemmarna, kontinuelig värvningskampanj, söka fler samarbetspartners, deltaga på mässor, samarbeta med andra föreningar gällande IT-projektet, genomföra "Stockholm under siege" och ta fram informationsmaterial om lokalen och dess föreningar. Det beslutades även att styrelsen ska ha möte en gång per månad under terminerna. Föreningslokalen ska även försöka att ha öppet så mycket som möjligt.
 8. Styrelsens budgetförslaget lästes upp och budgeten fastställdes.
  Budget 2004
  Intäkter
  Hyresbidrag 67000 kr
  Sverokbidrag 9200 kr
  Komunbidrag 12500 kr
  Medlemsavgifter 3600 kr
  Summa 92300 kr

  Kostnader
  Hyra 75156 kr
  El 6000 kr
  Försäkring 2000 kr
  Medlemsavgifter Proxxi 90 kr
  Postgirot avgift 310 kr
  Summa 83556 kr

  Resultat
  8744 kr

  Medlemsavgiften fastställdes till 20 kr.
 9. När det gäller eventuella styrelseprotokoll på hemsida diskuterades flera förslag. Efter beslut om att publicera styrelseprotokollen genomfördes votering gällande hur pass öppet eller säkert protokollen ska publiceras. Förslaget som antogs var: löseordsskydd som bygger på namn och födelsedatum.
 10. Årsmöte bestämde att man ska prioritera skuldavbetalning före nyinköp av material. När ekonomin tillåter vill årsmötet att man köper in Vampire 3rd edition, att trasiga möbler lagas eller byts ut, förvaringsskåp köpes samt att kunna köpa loss utrustning som är utlånad till föreningen på lång tid.
 11. En föreningstidning diskuterades och Per-Anders Staav, Oskar Ringdahl och Johan Söderberg anmälde sig frivilligt till att sitta i redaktionen. Redaktionen fick i mandat att utse namn på tidningen, första numret skall dock ha namnet Knytt.
 12. Årsmötet valde Mark Gustafsson (sammankallande), Cecilia Bergliden och Oskar Ringdahl som kontaktpersoner gällandes jämställdhet. Stefan Björk och Per-Anders Staav är resurspersoner. Dessa ska samverka med styrelsen för att ta fram jämställdhets policy.
 13. Frågan ställdes hur årsmötet ställer sig till att sälja vidare Magic kort som blivit donerade till GAM. Årsmötet fastställde policyn att GAM kan sälja vidare donerat material. Pengarna från det donerade material som säljs vidare bör öronmärkas för att köpa in nytt liknande material.

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi