proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Årsmöte GAM 22 jan

Lördagen 22 januari är det årsmöte för spelföreningen GAM.

Årsmötet sker på Proxxi (Engelbrektsgatan 4) klockan 12.

Följande motioner om stadgeändringar finns på förslag:

Motion 1
Punkt två i stadgan ändras till (första gången ändring framförs):
§2 Syfte
Föreningens syfte är främst att främja spelande av olika former av spel, sekundärt ska datorintresse stimuleras. Verksamheten ska vara drogfri och alkoholfri.

(Övriga ändringar gäller omedelbart om de antas eftersom de rör punkter som inte här särskillt skydd i stadgan)

Motion 2
Punkt sex i stadgan ändras till:
§6 Styrelsen och dess verksamhet
Styrelsen ansvarar för föreningens medlemslista. bidragsansökningar, medlemsvärvning, att verkställa beslut som tas på årsmöten och övrig verksamhet. Styrelsen ska verka för att information ska nå så många medlemmar som möjligt. Styrelsen ska verka för att uppfylla föreningens jämställdhetspolicy. Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och två eller flera ledamöter. Samma person får inte ha flera poster i styrelsen. Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen. Vid behov kan suppleanter väljas till styrelsen, dessa är då allmänna suppleanter.

Motion 3
Punkt sex i stadgan ändras till:
§9 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg. Motioner till årsmötet ska komma in under november månad. Styrelsen ska lämna bekräftelse på att de mottagit motionen. Motionerna ska gå med kallelsen till årsmötet.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1) Mötets öppnande
2) Mötets behörighet
3) Val av mötets ordförande
4) Val av mötets sekreterare
5) Fastställande av dagordning
6) Val av två justerare tillika rösträknare
7) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8) Ekonomisk berättelse för förra året
9) Revisorernas berättelse för förra året
10) Styrelsens redovisning av plan om hur likvida medel ska räcka för fasta utgifter fram till nästa ordinarie årsmöte
11) Frågan om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12) Behandlande av inkomna motioner
13) Val av årets styrelse
14) Val av årets revisor
15) Val av årets valberedare
16) Val av årets jämställdhetsrepresentanter
17) Årets verksamhetsplan
18) Årets budget samt fastställande av medlemsavgift
19) Övriga frågor
20) Mötets avslutande

Motion 4
Punkt tio i stadgan ändras till:
§10 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver detta kallar styrelsen eller revisorerna till extra årsmöte. På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

Motion 5
Punkt elva i stadgan ändras till:
§11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig. Om särskilda skäl föreligger kan årsmötet utse annan person till firmatecknare. Om någon eller båda av firmatecknarna blir otilgängliga under en längre tid eller avsäger sig sitt uppdrag kan styrelsen utse interima firmatecknare i väntan på extra årsmöte.

Motion 6
Punkt tolv i stadgan ändras till:
§12 Rösträtt
Endast fullt betalande närvarande medlemar äger rösträtt på årsmöte. På ordinarie årsmöte har även fullt betalande närvarande medlemmar från föregående år rösträtt. På styrelsemöte äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt.

Motion 7
Punkt 13 i stadgan ändras till:
§13 Röstetal
Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst. Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst. Övriga frågor antas på årsmöte med två tredjedelar av antalet röster.

Motion 8
Ny punkt i stadgan:
§16
Föreningen ska ha en jämställdhetspolicy som vägleder och inspirerar verksamhet samt styrelsearbete.

Dagordning för årsmötet
1) Mötets öppnande
2) Mötets behörighet
3) Val av mötets ordförande
4) Val av mötets sekreterare
5) Fastställande av dagordning
6) Val av två justerare tillika rösträknare
7) Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8) Ekonomisk berättelse för förra året
9) Revisorernas berättelse för förra året
10) Styrelsens redovisning av plan om hur likvida medel ska räcka för fasta utgifter fram till nästa ordinarie årsmöte
11) Frågan om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
12) Behandlande av inkomna motioner
13) Val av årets styrelse
14) Val av årets revisor
15) Val av årets valberedare
16) Val av årets jämställdhetsrepresentanter
17) Diskussionspunkt om verksamhetsplan
18) Årets verksamhetsplan
19) Årets budget samt fastställande av medlemsavgift
20) Övriga frågor
21) Mötets avslutande

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi