proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
SUA:s ordinarie föreningsstämma 2010
Kallelse till SUA:s ordinarie föreningsstämma 2010

Söndagen den 14:e februari klockan 19:00 är det dags för årets föreningsstämma. Den hålls i föreningslokalen på Engelbrektsgatan 4 (högra källaringången).

Som föreningens högsta beslutande organ kommer föreningsstämman välja nästkommande styrelse, valberedning, revisorer, representanter till SAFIR:s styrgrupp samt sätta medlemsavgiften. Under föreningsstämman kommer även verksamhetsberättelsen, kassörens berättelse och revisorernas berättelse för föregående år redovisas. Det här året finns det två motioner att ta ställning till, båda är bifogade kallelsen.

Om du vill kandidera till en post i styrelsen ska du skriva till valberedningen. Valberedare är Jonas Hofmann och Kjell Lindén, båda kan nås via SUGA BBS (telnet suga.se port 42512, eller modem 08 - 658 25 72).

Dagordning 1.Mötet förklaras öppet. 2.Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för föreningsstämman. 3.Fråga om kallelse till ordinarie föreningsstämma skett på ett behörigt sätt. 4.Styrelsens verksamhetsberättelse. 5.Ekonomisk berättelse. 6.Revisorernas berättelse. 7.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. 8.Beslut angående motioner som medlemmar stadgeenligt framfört till ordinarie föreningsstämma. 9.Beslut om medlemsavgift för inlett verksamhetsår. 10.Fastställande av verksamhetsplan. 11.Val av styrelse, revisor och valberedning. 12.Val av representanter till SAFIR:s styrgrupp. 13.Övriga frågor. 14.Mötet förklaras avslutat.

Uppmaning På föreningsstämman beslutas det om vad föreningens verksamhet ska bestå i under det kommande året. Alla som vill vara med att påverka uppmanas att närvara på föreningsstämman. Motion om namnändring, andra omröstningen. Av Jonas Hofmann.

Bakgrund: På föreningsstämmorna 2000 [1] och 2001 [2] röstades en motion [3] igenom som ändrade föreningens namn så att det förkorttas SUA istället för SUGA som vi alltid har förkortat det tidigare.

Anledningen till namnbytet var att föreningen ville framstå som mer seriös för att lättare locka nya medlemmar och öka chanserna att få sponsring från företag.

Nu har föreningen levt med den nya förkortningen i snart åtta år och jag tycker inte att namnbytet har haft god effekt. Tvärtom finns det fortfarande aktiva som tänker på föreningen som SUGA och när man träffar folk som varit med länge så frågar dom om vi är samma förening som SUGA och varför vi bytte.

Vidare så har vi under året varit på jakt efter ett nytt domännamn som inte är knutet till föreningslokalen. Detta har visat sig minst sagt svårt, därför valde styrelsen att registrera suga.se när möjligheten gavs. Det säger sig själv att detta är ett otroligt bra domännamn, men bara om vi faktiskt är SUGA.

Beslut: Jag yrkar att föreningsstämman beslutar: att §1 Namn i stadgarna ska ändras från: Föreningens namn är Swedish Usergroup of Amiga. till: Föreningens namn är Swedish User Group of Amiga. att tillåta styrelsen att omedelbart börja använda namnet "Swedish User Group of Amiga" och förkortningen "SUGA" för att marknadsföra föreningen. att nästa föreningsstämma ska ta upp frågan om att permanenta namnbytet genom att göra det till gällande stadga.

[1] http://sua.proxxi.org/nyheter/2001/staemma.html [2] http://sua.proxxi.org/nyheter/2001/protokoll.html [3] http://sua.proxxi.org/nyheter/2000/motion1.html

Motion om återvinning, första omröstningen. Av Kjell Lindén. Bakgrund: Jag har hört påståenden om att en förening kan få tillgång till kommunens återvinningscentraler om den har återvinning i stadgarna. Jag har tidigare glömt att motionera om det i tid så jag har ej kollat upp detta tidigare med kommunen.

I december så hörde jag av mig till miljökontoret i kommunen för att testa sanningshalten i det tidigare påståendet. Svaret jag fick var ej negativt ej heller positivt pga att personal ej var närvarande pga ledighet.

Jag ska höra av mig i januari för att få ett svar och pga detta kan avsevärda ändringar av den nya stadgan vara nödvändiga.

Jag yrkar att föreningsstämman beslutar:

Att lägga till en ny paragraf under §2 syfte:

Suga ska medverka till återvinning av hemdatorer, datorer, elektronik, komponenter pga föremålens historiska/kulturella värde och föreningens reservdelsbehov i underhållet av sin antika/åldrande maskinpark.

Verksamhetsberättelse för 2009 INLEDNING

Styrelsen för Swedish Usergroup of Amiga vill härmed avge följande verksamhetsberättelse för 2009.

Styrelsens sammansättning under året:

Jonas Hofmann (Ordförande) Carl Drougge (Kassör) Iggy Drougge (Ledamot) Peter Eriksson (Ledamot)

ANTAL MEDLEMMAR

I december 2008 hade föreningen 30 medlemmar. I december 2009 har föreningen 33 medlemmar.

Även i år kan vi ge det glädjande beskedet att antalet medlemmar har ökat något (tre medlemmar detta år, två förra året).

VERKSAMHET

Föreningslokalen har varit öppen i princip varje söndag under året. Antal besökare som är medlemmar i SUA var oftast 5-7 per tillfälle. Det var oftast samma personer som deltog, och några mindre frekventa. Vi lyckades även värva flera nya medlemmar som var i lokalen för att delta i andra föreningars aktiviter.

Ett flertal medlemmar har tagit med sig sina Amigor på mötena för att dra nytta av både den kompetens och de verktyg som finns att tillgå i lokalen för att diagnostisera och åtgärda främst hårdvaruproblem. Det har rört sig om allt från läckande klockbatteri till byte av alla kondensatorer.

En SAM440 har köpts in för att komplettera den mycket välanvända AmigaOne som redan fanns i lokalen, detta gör att vi nu har två snabba datorer med AmigaOS4 varav en (SAM) har 4.1.

Elektronikintresset har sett ett stort uppsving under främst den senare halvan av verksamhetsåret och ett hårdvarubyggarprojekt har startats. Vi har också assisterat föreningen Ix som också huserar i lokalen med inköp av nya lödstationer som visat sig mycket användbara. Under söndagsmötena har även ett enkelt spel hunnit utvecklas.

Föreningen har länge varit på jakt efter en praktisk platt bildskärm att ta med på evenemang och bespara oss utrymme med. Rykten i cyberrymden har gjort gällande att Benq G2420HD skulle ta 15kHz och därmed vara kompatibel med alla våra Amigor. Efter ha gjort slag i saken visade det sig dock inte vara sant och skärmen är sedermera återlämnad. Vi letar vidare efter en lämplig skärm.

En större mängd tidningar har donerats vilket ökade behovet av en genomgång av vår samling. En sådan genomgång har också genomförts, men innefattar endast Datormagazin.

Föreningens komponentskåp har utvidgats ytterligare med ett stort utbud komponenter från en f d medlems verkstad. Utrymmesproblemen har till viss del kunnat utgärdas genom nytt möblemang.

SUGA har köpt in tre Arcnetkort för att koppla in äldre Amigor på nätverket. Tillhörande kablage fanns i föreningens samlingar sedan tidigare.

Vi bytte ut en medlems Amiga 2000 A mot en modell B, så att hans acceleratorkort skulle fungera .

Föreningens BBS har också fått sig en rejäl upprustning, basdator och ett trasigt modem har bytts ut och infotexter uppdaterats.

Vi fick en blåmålad Amiga 600 av medlem 993 och boken Mapping the Amiga.

Styrelsen tackar för sig och ser fram emot ett nytt aktivt år för Swedish Usergroup of Amiga.

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi