proxi
utskriftsversion
Öppet
Lokalen är för tillfället


Allmänt
Nyheter (Arkiv)
Introduktion
Medlemskap
Vägbeskrivning
Öppettider
Galleri
Sponsring
Kontakta oss

Aktiviteter
Data
Datorspel
Rollspel
Lajv
Figurspel
Brädspel
Kortspel

Utbildning

Bokningar

Föreningar
Proxxi/GAM
Ix

Genesis
KAST
SLUG
Terrapico
Världssmedjan
Årsmöte Proxxi

Då var det åter igen dags för årsmöte för Proxxi. Kom och påverka lördagen den 6:e mars klockan 14:00.

Dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet
 3. Val av mötets ordförande
 4. Val av mötets sekreterare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
 8. Ekonomisk berättelse för förra året
 9. Revisorernas berättelse för förra året
 10. Styrelsens redovisning av plan om hur likvida medel ska räcka för fasta utgifter fram till nästa ordinarie årsmöte
 11. Frågan om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
 12. Behandlande av inkomna motioner
  1. Motion om ändrande av senaste motionsdatum
  2. Kiosk motion
 13. Diskussionspunkt om verksamhetsplanens innehåll för att underlätta bedömning av vilka som passar bäst in i styrelsen
 14. Val av årets styrelse
 15. Val av årets revisor
 16. Val av årets valberedare
 17. Val av årets jämställdhetsrepresentanter
 18. Årets verksamhetsplan
 19. Årets budget samt fastställande av medlemsavgift
 20. Övriga frågor
 21. Mötets avslutande

Inkomna motioner

Motion om ändrande av senaste motionsdatum av Eric Druid

I nuläget kan man se till att man aldrig kan lämna in motioner genom att ha ett extra insatt årsmöte varje månad under förutsättning att man tolkar att "årsmöte" i §9 syftar även till extrainsatta årsmöten. Om man inte gör den tolkningen kan man inte under 2-5 månader motionera (31 november till en månad efter ordinarie årsmöte som kan hållas senast 31 mars).

Därför yrkar jag att:

Paragraf §9 ändras från:

§9 Ordinarie årsmöte "Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg. Om möjligt skall styrelsen nyttja email, anslag på hemsidan samt anslag i lokalen. Motioner skall inkomma tidigast en månad efter senaste årsmöte och senast den sista november. Styrelsen ska lämna bekräftelse på att de mottagit motionen. Motionerna ska gå med kallelsen till årsmötet. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: ..."

till:

§9 Ordinarie årsmöte "Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst två veckor i förväg. Om möjligt skall styrelsen nyttja email, anslag på hemsidan samt anslag i lokalen. Motioner skall inkomma tidigast en månad efter senaste ordinarie årsmöte och senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen ska lämna bekräftelse på att de mottagit motionen. Motionerna ska gå med kallelsen till årsmötet. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: ..."

Styrelsens svar

Styrelsen yrkar att §9 ändras till:

"Ordinarie årsmöte hålls senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att vara behörigt måste medlemmarna meddelas minst tre veckor i förväg. Om möjligt skall styrelsen nyttja email, anslag på hemsidan samt anslag i lokalen. Motioner skall inkomma tidigast en månad efter senaste ordinarie årsmöte och senast två veckor innan årsmötet. Motionerna ska skickas i årsmöteshandlingar senast en vecka innan mötet. Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte: ..."

Kiosk motion av Stefan Lundbäck

Motion:

ALLA varor som passerat bäst före datum kasseras.

Motion om ovanstående avslås:

ALLA varor som passerat bäst före datum säljs till inköpspris och detta skall framgå i prislistan (så att alla som kioskar kan agera när man upptäcker att en vara gått ut)

Motion: Se till att dammsugaren slutar stinka

Motion: Se till att mattorna slutar stinka

Hoppas detta leder till en bättre innomhusmiljö för alla! Simma lugnt, Stefan.

Styrelsens Svar

Muuh?

Utskriftsversion© 2001-2010 Proxxi